شرکت زرين جوجه شمال با ماموریت، معرفی و عرضه گوشت بوقلمون به عنوان یک منبع پروتئنی سالم و با صرفه اقتصادی به خانوار ایرانی و کشورهای منطقه، تأسيس شده است.

زنجیره یکپارچه تولید گوشت بوقلمون

واحد مادر بوقلمون

واحد جوجه کشی

واحد کارخانه دان

واحد مشارکت در پرورش

واحد فرآوری و بسته بندی

واحد توزیع