تصویر عنوان

B.U.T.6

جدول عملکرد گله گوشتی تجاری B.U.T.6

شرکت زرین جوجه
شرکت اویژن
نر گوشتی ماده گوشتی
سن گله وزن زنده مصرف دان مصرفی مصرف دان مصرفی مصرف دان تجمعی ضریب تبدیل تجمعی سن گله وزن زنده مصرف دان مصرفی مصرف دان مصرفی مصرف دان تجمعی ضریب تبدیل تجمعی
هفته کیلوگرم گرم/روزانه کیلوگرم/هفتگی کیلوگرم/هفتگی کیلوگرم/کیلوگرم هفته کیلوگرم گرم/روزانه کیلوگرم/هفتگی کیلوگرم/هفتگی کیلوگرم/کیلوگرم
۱ ۰٫۱۸ ۲۳ ۰٫۱۶ ۰٫۱۶ ۰٫۹۰ ۱ ۰٫۱۷ ۲۱ ۰٫۱۵ ۰٫۱۵ ۰٫۸۸
۲ ۰٫۳۷ ۴۳ ۰٫۳۰ ۰٫۴۶ ۱٫۲۲ ۲ ۰٫۳۴ ۳۹ ۰٫۲۷ ۰٫۴۲ ۱٫۲۵
۳ ۰٫۷۲ ۷۳ ۰٫۵۱ ۰٫۹۷ ۱٫۳۵ ۳ ۰٫۶۳ ۶۶ ۰٫۴۶ ۰٫۸۸ ۱٫۴۱
۴ ۱٫۲۳ ۱۱۲ ۰٫۷۸ ۱٫۷۶ ۱٫۴۲ ۴ ۱٫۰۵ ۹۸ ۰٫۶۹ ۱٫۵۷ ۱٫۴۹
۵ ۱٫۹۳ ۱۵۶ ۱٫۰۹ ۲٫۸۵ ۱٫۴۷ ۵ ۱٫۶۱ ۱۳۳ ۰٫۹۳ ۲٫۵۰ ۱٫۵۵
۶ ۲٫۸۱ ۲۰۲ ۱٫۴۱ ۴٫۲۶ ۱٫۵۲ ۶ ۲٫۲۸ ۱۶۸ ۱٫۱۸ ۳٫۶۸ ۱٫۶۱
۷ ۳٫۸۴ ۲۵۰ ۱٫۷۵ ۶٫۰۱ ۱٫۵۷ ۷ ۳٫۰۴ ۲۰۳ ۱٫۴۲ ۵٫۱۰ ۱٫۶۷
۸ ۵ ۲۹۷ ۲٫۰۸ ۸٫۰۹ ۱٫۶۲ ۸ ۳٫۸۸ ۲۳۷ ۱٫۶۶ ۶٫۷۶ ۱٫۷۴
۹ ۶٫۲۶ ۳۴۲ ۲٫۳۹ ۱۰٫۴۹ ۱٫۶۸ ۹ ۴٫۷۷ ۲۷۲ ۱٫۹۰ ۸٫۶۶ ۱٫۸۱
۱۰ ۷٫۶ ۳۸۵ ۲٫۷۰ ۱۳٫۱۸ ۱٫۷۳ ۱۰ ۵٫۷۱ ۳۰۶ ۲٫۱۴ ۱۰٫۸۰ ۱٫۸۹
۱۱ ۸٫۹۹ ۴۲۴ ۲٫۹۷ ۱۶٫۱۵ ۱٫۸۰ ۱۱ ۶٫۶۷ ۳۳۹ ۲٫۳۷ ۱۳٫۱۷ ۱٫۹۷
۱۲ ۱۰٫۴۲ ۴۶۰ ۳٫۲۲ ۱۹٫۳۷ ۱٫۸۶ ۱۲ ۷٫۶۵ ۳۶۹ ۲٫۵۸ ۱۵٫۷۶ ۲٫۰۶
۱۳ ۱۱٫۸۷ ۴۹۴ ۳٫۴۶ ۲۲٫۸۳ ۱٫۹۲ ۱۳ ۸٫۶۲ ۳۹۴ ۲٫۷۶ ۱۸٫۵۲ ۲٫۱۵
۱۴ ۱۳٫۳۱ ۵۲۴ ۳٫۶۷ ۲۶٫۵۰ ۱٫۹۹ ۱۴ ۹٫۵۵ ۴۱۵ ۲٫۹۱ ۲۱٫۴۲ ۲٫۲۴
۱۵ ۱۴٫۷۵ ۵۵۱ ۳٫۸۶ ۳۰٫۳۵ ۲٫۰۶ ۱۵ ۱۰٫۴۵ ۴۲۹ ۳٫۰۰ ۲۴٫۴۲ ۲٫۳۴
۱۶ ۱۶٫۱۶ ۵۷۵ ۴٫۰۳ ۳۴٫۳۸ ۲٫۱۳ ۱۶ ۱۱٫۲۹ ۴۳۹ ۳٫۰۷ ۲۷٫۵۰ ۲٫۴۴
۱۷ ۱۷٫۵۵ ۵۹۶ ۴٫۱۷ ۳۸٫۵۵ ۲٫۲۰ ۱۷ ۱۲٫۰۷ ۴۴۵ ۳٫۱۲ ۳۰٫۶۱ ۲٫۵۴
۱۸ ۱۸٫۹۱ ۶۱۵ ۴٫۳۱ ۴۲٫۸۵ ۲٫۲۷ ۱۸ ۱۲٫۷۹ ۴۴۹ ۳٫۱۴ ۳۳٫۷۵ ۲٫۶۷
۱۹ ۲۰٫۲۳ ۶۳۰ ۴٫۴۱ ۴۷٫۲۶ ۲٫۳۴
۲۰ ۲۱٫۵ ۶۴۱ ۴٫۴۹ ۵۱٫۷۵ ۲٫۴۱
۲۱ ۲۲٫۷۲ ۶۵۰ ۴٫۵۵ ۵۶٫۳۰ ۲٫۴۸
۲۲ ۲۳٫۸۸ ۶۵۵ ۴٫۵۹ ۶۰٫۸۹ ۲٫۵۵
  • اهداف این جداول، عملکرد تخمینی از تنایجی است که تحت شرایط مطلوب مانند: گله هایی با سایز کوچک در فارمهایی با فضای کافی، تهویه مناسب و جیره کافی و مناسب، حاصل شده است. حتی ممکن است نتایج از اهداف به طور قابل توجهی بهبود یابد.
  • این اهداف تحت شرایط دمایی کاملا تغییر می کند به طور مثال در تابستان با آب و هوای مدیترانه ای یا آب و هوای استوایی نتایج عملکرد گله کاملا افت می کند.
  • تغذیه تاثیر عمده ای برعملکرد گله دارد . اساس این اهداف عملکرد بر این فرض بنا شده است که برنامه جیره گله بر مبنای توصیه جیره زرین جوجه شمال باشد و با کرامبل با کیفیت، مینی پلت و پلت بر مبنای راهنمای شرکت مربوطه صورت پذیرد.
  • از انجاییکه عملکرد هر گله می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گیرد. این اهداف نمی تواند به عنوان یک ضمانت در نظر گرفته شود و شرکت زرین جوجه شمال هیچ مسوولیتی در قبال رسیدن به این اهداف ندارد.

B.U.T.6                                                                               بوقلمون گوشتی-تجاری