تصویر عنوان

مشارکت در پرورش در مزارع بوقلمون گوشتی و ارائه خدمات مشاوره دامپزشکی

مشارکت در پرورش در مزارع بوقلمون گوشتی و ارائه خدمات مشاوره دامپزشکی

ایجاد شرایط مناسب محيطی اعم از دما، رطوبت نسبی و تهويه مطلوب از عوامل حياتی در پرورش جوجه بوقلمون سالم است. همچنين خوراک تقريباً ۷۰ درصد هزينه های جاری واحدهای توليد بوقلمون گوشتی را به خود اختصاص میدهد، لذا تهيه، توزيع و فراهم نمودن دان مناسب و مطلوب برای جوجه بوقلمونها در بازده اقتصادی گله نقش کليدی دارد.
با هدف بهبود شرايط پرورش و افزايش بازده گله های بوقلمون گوشتی و به تبع آن افزايش بهرهوری اقتصادی مشتريان، شرکت زرین جوجه شمال با همکاری بوقلمون تک، به مزارع پرورش بوقلمون گوشتی تحت قرار داد خود خدمات ذیل را ارائه می دهد:
مشارکت در پرورش( فنی، مالی)
توزیع و فروش گوشت بوقلمون
ساخت و توزيع دان اختصاصی بوقلمون
خدمات دامپزشکی:
آموزش مزرعه داران تازه وارد به اين صنعت پيش از جوجهريزی
مشاوره دامپزشکی و بهداشتی قبل از جوجه ريزی جهت آماده سازی سالن پرورش
مشاوره منظم دامپزشکی در طی دوره پرورش بوقلمون گوشتی
مشاوره تغذیه براساس سن گله
پایش علمی و دقیق گله از نظر عملکرد وزنی، مصرف دان و درصد تلفات به صورت هفتگی