مشارکت در پرورش در مزارع بوقلمون گوشتی و ارائه خدمات مشاوره دامپزشکی

ایجاد شرایط مناسب محيطی اعم از دما، رطوبت نسبی و تهويه مطلوب از عوامل حياتی در پرورش جوجه بوقلمون سالم است. همچنين خوراک تقريباً ۷۰ درصد هزينه های جاری واحدهای توليد بوقلمون گوشتی را به خود اختصاص می­دهد، لذا تهيه، توزيع و فراهم نمودن دان مناسب و مطلوب برای جوجه بوقلمون­ها در بازده اقتصادی گله نقش کليدی دارد.

با هدف بهبود شرايط پرورش و افزايش بازده گله های بوقلمون گوشتی و به تبع آن افزايش بهره­وری اقتصادی مشتريان، شرکت زرین جوجه شمال با همکاری بوقلمون تک، به مزارع پرورش بوقلمون گوشتی تحت قرار داد خود خدمات ذیل را ارائه می دهد:

 • مشارکت در پرورش( فنی، مالی)
 • توزیع و فروش گوشت بوقلمون
 • ساخت و توزيع دان اختصاصی بوقلمون
 • خدمات دامپزشکی:
  • آموزش مزرعه داران تازه وارد به اين صنعت پيش از جوجه­ريزی
  • مشاوره دامپزشکی و بهداشتی قبل از جوجه ريزی جهت آماده سازی سالن پرورش
  • مشاوره منظم دامپزشکی در طی دوره پرورش بوقلمون گوشتی
  • مشاوره تغذیه براساس سن گله
  • پایش علمی و دقیق گله از نظر عملکرد وزنی، مصرف دان و درصد تلفات به صورت هفتگی