article_img3
,

قطع نوک یا نوک چینی

قطع نوک چیست؟ قطع کردن قسمت هایی از نوک بالا یا هر دو نوک طیور صنعتی برای بهبود شرایط پرورشی را قطع نوک یا نوک چینی می گویند. که معمولا یک سوم قدامی (جلویی) نوک قطع می شود. قطع نوک چه مزایایی می تواند در پرورش بوقلمون داشته باشد؟ کاه…
article_img1
,

علت های ایجاد کانیبالیسم

خود خوری چیست؟ به زبان ساده زمانی که در گله یک پرنده خود یا پرنده دیگر را با نوک می زند و زخمی می کند می گویند گله دچار خود خوری شده است. اشتباه رایج در شرایط خود خوری؟ زمانی که گله دچار این مشکل می شود توجه ها به سمت نمک متمرکز می شود و تصور می کنند …